Kyo­cera Tas­kal­fa Optio­nen

Startseite/Kyo­cera Tas­kal­fa Optio­nen
Kyo­cera Tas­kal­fa Optio­nen 2016-12-30T10:48:46+00:00

Kyo­cera Tas­kal­fa Optio­nen

Sie haben Fra­gen? Wir bera­ten Sie ger­ne:

jetzt Bera­tung…

Auto­ma­ti­scher Ori­gi­nal­ein­zug ADF

Kyocera Taskalfa Simulator

*Kyo­cera DP-772

DP-770(B) Auto­ma­ti­scher Ori­gi­nal­ein­zug 100 Blatt mit Wen­dung
45–160 g/m² (Sim­plex), 50–120 g/m² (Duplex); A5R-A3

*DP-772 Auto­ma­ti­scher Ori­gi­nal­ein­zug 175 Blatt mit Duplex-Scan
35–220 g/m² (Sim­plex), 50–220 g/m² (Duplex), A6RA3 (Duplex)

Unter­schrank und Papier­kas­set­ten

Kyocera Taskalfa Simulator

CB-730 Unter­schrank (Holz)

CPB-731 Unter­schrank (Metall)

Kyocera Taskalfa Simulator

PF-730(B) 2 x 500 Blatt Kas­set­ten­un­ter­schrank
60–256 g/m², A5R-A3, 305 x 457 mm

Kyocera Taskalfa Simulator

PF-740(B) 2 x 1.500 Blatt Kas­set­ten­un­ter­schrank
60–256 g/m², A4B5

PF-770(B) Seit­li­ches Papier­ma­ga­zin 3.000

60–300 g/m², A4B5